Silos For Crown Flour Mills

Beirut – Lebanon – 2004